< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    คลิกดาวน์โหลดไฟล์          
ตรวจสอบตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ได้ที่ http://central64.sillapa.net/sm-center/
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์สื่อ ICT
ด้วยระบบโรงฉาย 3 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   คลิกดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุม คลิกดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ประจำปีงบประมาณ 2557
  คลิก ดาวน์โหลดไฟล์   
ดาวน์โหลดไฟล์ การใช้งาน SMS ของโรงเรียนและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
   ถึงผู้ปกครอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    -   username การใช้ SMS โรงเรียน
    -  คู่มือการใช้งานระบบ SMS              
  ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหารและครูเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   
24 ม.ค. 58 พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน
คืนสู่เหย้า 59 ปีทองหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกชมภาพ
16 ม.ค. 58 นายสมศักดิ์  คอประเสริฐศักดิ์ รักษาการ
แทนนายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีงานวันครู
ประจำปี พ.ศ.2558 ณ หอประชุมสรกิจพิมล
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" โดยมีคณะผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า
400 คน
คลิกชมภาพ
19 ธ.ค. 57 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศได้จัดงาน
International Day และ Christmas ณ หอประชุม
สรกิจพิมล
คลิกชมภาพ
4 ธ.ค. 57 ทางโรงเรียนคณะผู้บริหาร ครู บคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมพิธีพิธีวันพ่อ
ณ โดมหน้าอาคารสรกิจพิมล 2
คลิกชมภาพ
25 พ.ย. 57 ทางโรงเรียนไดพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
คลิกชมภาพ
สรกิจเกมส์ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2557  โดยมี
นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีอำเภอหนองแค
เป็นประธานในพิธีเปิด
คลิกชมภาพ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
พระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
คลิกชมภาพ

8 สิงหาคม 2557 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรม "ร้อยรักร้อยดวงใจ เทิดไท้
มหาราชินี"
คลิกชมภาพ
 
 
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com