< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา บูชาเหรียญไตรมงคล หลวงพ่อดำ-หลวงพ่อซิ้ม รุ่นแรก
                          - ชุดอุปถัมภ์ (เบญจมงคล)     59 ชุด           ชุดละ 5,959 บาท
                          - ชุดร่ำรวยเงินทอง                256 ชุด      ชุดละ 1,959 บาท
                          - ชุดเหรียญเนื้อทองแดง        2,559 ชุด   ชุดละ 159 บาท
                  สั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-371211, 086-3326896 (ครูสุขกัญญา)
ยินดีต้อนรับครูผู้สอนที่ได้บรรจุใหม่ และย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ
   ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" ดังนี็
   - นางรัชนี  ถินกลาง ย้ายมาในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
   - นายอานนท์  แป้นสกุล บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
   - นายเอกพล อุโมงค์ บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา
   - นางสาวณัฐธิภา   จันทร์คำ บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา
   - นายพรชัย   เกิดสินธุ์ บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา
   - นางสาววรยา ป้องบุญจันทร์ บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   - นางสาวเลิศลักษณ์  เทียนเนียม ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ    
ดาวน์โหลดไฟล์ การใช้งาน SMS ของโรงเรียนและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
   ถึงผู้ปกครอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    -   username การใช้ SMS โรงเรียน
    -  คู่มือการใช้งานระบบ SMS              
  ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหารและครูเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   
18 กรกฎาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู เยี่ยม
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกชมภาพ
6 - 8 กรกฎาคม 2557 การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 43 "สระบุรีเกมส์ รอบคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนภาค 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส
คลิกชมภาพ
1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ
โดมหน้าอาคารสรกิจพิมล 2
คลิกชมภาพ

พิธีไหว้ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
ณ หอประชุมสรกิจพิมล
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
คลิกชมภาพ
พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
และเปิดป้ายหอประชุมสรกิจพิมล
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557
คลิกชมภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม
สรกิจพิมลวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

คลิกชมภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุม
สรกิจพิมลวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2557

คลิกชมภาพ
ผอ.เฉลียว  ไดรพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหาร
และครูเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา     คลิกชมภาพ
      
คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
การ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
คลิกชมภาพ       
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com