< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

เกณฑ์การการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
คลิกไฟล์ดาวน์โหลด   รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) ครูผู้สอน
                                      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ
  แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน  คลิกดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2558    คลิกดาวน์โหลด
 
31 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้น ม.6
เข้ารับการติว GAT ภาษาไทย โดย
อ.ยุทธนา ณ ประชุมสรกิจพิมล
คลิกชมภา
28 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
จัดค่าย Math Camp#2 ณ หอประชุมสรกิจพิมล
โดยมีนายอุดร สารคม ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในการเปิดค่าย
คลิกชมภาพ
27 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
นำนักเรียนทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ณ
อิมแพค เมืองทองธานี
คลิกชมภาพ
11 สิงหาคม 2559 นายอุดร สารคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด
วันแม่แห่งชาติ ณ โดมหน้าอาคารสรกิจพิมล 2
คลิกชมภาพ
28 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมสรกิจพิมล
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกชมภาพ
7-9 กรกฏาคม 2559 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ กองพันลาดตระเวณ
กองทัพเรือ สัตหีบ
คลิกชมภาพ
1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทบทวน
และทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยแห่งชาติ
คลิกชมภาพ

21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี และเปิดอาคารเรียน
หลังใหม่ 60 ปี
คลิกชมภาพ

นายอุดร สารคม
 
 
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com

สถิติ : good hits
Websites Statistics Tool