< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

 
 ประกาศผล การสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
คลิกไฟล์ดาวน์โหลด   รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) ครูผู้สอน
                                      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ
ตรวจสอบผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง ได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/sm-center/
  แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน  คลิกดาวน์โหลด
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารพัดลม  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 
 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ขอแสดงความยินดีกับ
   นายอุดร สารคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ซึ่งเดินทาง
   มารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2558    คลิกดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    คลิกดาวน์โหลดไฟล์          
ตรวจสอบตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง ได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/sm-center/
28 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมสรกิจพิมล
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกชมภาพ
7-9 กรกฏาคม 2559 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ กองพันลาดตระเวณ
กองทัพเรือ สัตหีบ
คลิกชมภาพ
1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทบทวน
และทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยแห่งชาติ
คลิกชมภาพ

21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี และเปิดอาคารเรียน
หลังใหม่ 60 ปี
คลิกชมภาพ

23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำ
ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมสรกิจพิมล
คลิกชมภาพ
1 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
กรุงเทพฯ
คลิกชมภาพ
1 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
คลิกชมภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี(IYF)
ณ หอประชุมสรกิจพิมล    คลิกชมภาพ
งานสรกิจนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับการอบรม
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
คลิกชมภาพ
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา
2558 ณ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
คลิกชมภาพ
วันครู 16 มกราคม 2559
คลิกชมภาพ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2559
คลิกชมภาพ

นายอุดร สารคม
 
 
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com

สถิติ : good hits
Websites Statistics Tool