< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

  แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน  คลิกดาวน์โหลด
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารพัดลม  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 
 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ขอแสดงความยินดีกับ
   ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557
   โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ
ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2558    คลิกดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    คลิกดาวน์โหลดไฟล์          
ตรวจสอบตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ได้ที่ http://central64.sillapa.net/sm-center/
   
27 มิ.ย.58 สหเบญจมิตรสระบุรี จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ "บทบาทของครูในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
คลิกชมภาพ
26 มิ.ย.58 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยจัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ณ หอประชุมสรกิจพิมล
โดยมี รองฯนพดล บรรหารวุฒิไกร เป็น
ประธาน
คลิกชมภาพ
18 มิ.ย.58 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2558
คลิกชมภาพ
21 มิ.ย.58 ดร.วีรพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.เขต4
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เปิด
ห้องเรียนฟิสิกส์ ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น และ
ห้องสมุดสรกิจพิมล
คลิกชมภาพ
30 พ.ค. 58 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุม
สรกิจพิมล
คลิกชมภาพ
14-16 พ.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นม.4 เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดโคกมะตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี
คลิกชมภาพ
12-14 พ.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นม.1 เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดโคกมะตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี
คลิกชมภาพ
24 ม.ค. 58 พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน
คืนสู่เหย้า 59 ปีทองหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกชมภาพ
 
 
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com