< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

รายชื่อแม่ครูดีเด่น ประจำปี 2557
  ระดับชั้น ม.1
  1. นางผ่องศรี รื่นถวิล
  2. นางแสงอุษา แสนสวย
  3. นางสาววัลภา ปานสุวรรณ
  ระดับชั้น ม.2
  1. นางเยาวลักษณ์ ตันไถง
  2. นางรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์
  3. นางอารี คำปู่
  ระดับชั้น ม.3
  1. นางจินดารัตน์ เสงี่ยมศรี
  2. นางปานจิตร บรรหารวุฒิไกร
  3. นางจิราภรณ์ หาญบูรณพงศ์   


ระดับชั้น ม.4
  1. นางสาวสุชาวดี  เลิศหัสดีรัตน์
  2. นางขวัญใจ ขุนสูงเนิน
  3. นางกรรณทิมา ก้อนทอง

ระดับชั้น ม.5
  1. นางวราภรณ์ ผาแสง
  2. นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฎ์
  3. นางสาวมยุรา สอนคำ
  ระดับชั้น ม.6
  1. นางสุจิตรา กระแสร์นุช
  2. นางนิศานาถ ชะนะจิตร
  3. นางอัมรา พินธะ
        

ดาวน์โหลดไฟล์ การใช้งาน SMS ของโรงเรียนและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
   ถึงผู้ปกครอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    -   username การใช้ SMS โรงเรียน
    -  คู่มือการใช้งานระบบ SMS              
  ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหารและครูเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา" ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
คลิกชมภาพ
8 สิงหาคม 2557 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และจัดกิจกรรม "ร้อยรัก
ร้อยดวงใจ เทิดไท้ มหาราชินี"
คลิกชมภาพ
วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน 8 สิงหาคม
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โดยกลุ่มสาระ สังคมฯ, ภาษาต่างประเทศ
และการงานฯ
คลิกชมภาพ

18 กรกฎาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู เยี่ยม
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกชมภาพ
2 สิงหาคม 2557 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา ณ หอประชุมสรกิจพิมล
คลิกชมภาพ
6 - 8 กรกฎาคม 2557 การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 43 "สระบุรีเกมส์ รอบคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนภาค 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส
คลิกชมภาพ
1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ
โดมหน้าอาคารสรกิจพิมล 2
คลิกชมภาพ

พิธีไหว้ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
ณ หอประชุมสรกิจพิมล
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
คลิกชมภาพ
พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
และเปิดป้ายหอประชุมสรกิจพิมล
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557
คลิกชมภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม
สรกิจพิมลวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

คลิกชมภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุม
สรกิจพิมลวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2557

คลิกชมภาพ
ผอ.เฉลียว  ไดรพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหาร
และครูเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา     คลิกชมภาพ
      
คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
การ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
คลิกชมภาพ       
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com