ฝ่ายบริหารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

 

 

นายทวน  เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                           

                                       

       

 

 

 

             

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"