บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารี คำปู่

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประกอบ คำหล้า

ครู

 

นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ

ครู

 

นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต

ครู

 

นางสาวพัชราวรรณ จันทศร

ครูผู้ช่วย

   

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"