ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาณี  กลิ่นหอมชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิศานาถ  ชะนะจิตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธิ์

ครูชำนาญการ

นางสาววริษา  ชีวกานนท์

ครู

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรยา  ป้องบุญจันทร์

ครู

นางพรทิพย์  กวนสำโรง

ครู

นางสาวผกาพันธ์  จันทร์ทิพย์

 ครู

นายสราวุฒิ  ยกพล

 ครู

 

นายเมธี  ขอพลกลาง

ครูผู้ช่วย

 

นายสุเชษฐ์  ชูคง

 ครูชำนาญการ

 

นางสาวพรรณราย  ชีวกานนท์

 ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง

 ครูผู้ช่วย 

 

นางสาววราภรณ์  สนริ้ว

 ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

นางสาวนันทิกานต์  จันทบูรณ์

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

นางสาวชนาพร  นุ้ยเพียร

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

นางสาวกมลทิพย์  ม้วนทอง

ครูผู้ช่วย

 

 

 

นางสาวสิริรัตน์  เอี่ยมแจ้ง

ครูอัตราจ้าง

   

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"