หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุเชษฐ์  ชูคง

 ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสุภาพร  คำพุ่ม

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 นางวริษา  เจริญผล

ครูชำนาญการ

 

 

นายสราวุฒิ  ยกพล

 ครูชำนาญการ

 

 

นางสาวชุติมา นิสังกาศ

ครูชำนาญการ

 

นางสาวพรรณราย  ชีวกานนท์

 ครู 

 

นางสาววรยา  ป้องบุญจันทร์

ครู

 

 

 

นายเมธี  ขอพลกลาง

ครู

 

 

 

นางสาวนันทิกานต์  จันทบูรณ์

ครู

 

    

 

นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง

 ครู

 

 

 

นางสาววรัญญา  มะลิขาว

ครู 

 

 

นางสาวชนาพร  นุ้ยเพียร

ครู 

 

  

 

นางธัญรดี  อวยพร

ครู

 

  

 

นางสาวอรกมล  ช่วยท้าว

ครู

 

 

นายณัฏฐพล  มินาลัย

ครู 

 

 

นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์

ครู

 

 

 

นางสาวธนพร  จันโท

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวเกียรติสุดา  รอดเวียง

ครูผู้ช่วย 

 

  

 

นางสาวอภิสรา  สุภาพร

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวณัฐสุดา  ดีมงคล

ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวศุภพร  ขจรศักดิ์สิริกุล

ครูอัตราจ้าง

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th