หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศโรงเรียน

   

งานแนะแนว

 นางวราภรณ์   ผาแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนวทางการศึกษา

 

 

 

  

   

  

 

นางสาววันดี   แจ่มปัญญา

ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  พรเจริญจิตร

ครู คศ.1

นางสาวศิริพร  ปฏิเวช

ครู คศ.1

                                                                                                                       

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th