หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

นางสาวสมหมาย ฤทธิบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบุญจันทร์ คำปู่
ครู ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา สามงามนิ่ม
ครู คศ.1

นายภูรินทร์ วัวลำพอง
ครู คศ.1
นายกรกต วงษา
ครูผู้ช่วย
       
 นายรัตนพล พลราษฎร์
ครูผู้ช่วย
     

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th