หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สามงามนิ่ม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
 

 นายวรยส  ห้วงสมุทร

ครู

นายภูรินทร์ วัวลำพอง

ครู

นายรัตนพล พลราษฎร์

ครู

 

 

 นายสุทธิพงษ์ สีหะวงษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันจิรา  จงเจริญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวชลัมพร  แก่นมั่น

ครูผู้ช่วย

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th