บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

นางสาวสมหมาย ฤทธิบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบุญจันทร์ คำปู่
ครู ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา สามงามนิ่ม
ครู คศ.1

นายภูรินทร์ วัวลำพอง
ครู คศ.1
นายกรกต วงษา
ครูผู้ช่วย
       
       

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th