หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายสิทธิพงษ์ ธงศิลา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

   

   นางนิลุบล ไชยชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนงลักษณ์ สวัสดีวงษา

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

นางสาววรัญญา ปานทอง

ครู คศ.1

 

 

 

นางสุภาพร มะลิวงษ์

ครูชำนาญการ

 

 

นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ์

ครู คศ.1

 

 

นายภัสดาทร เหล่าวงศ์

ครู คศ.1

 

นางสาวจุฑามาศ พิมพิลา

ครู คศ.1

  นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร

ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ แย้มเมืองไชย

ครู คศ.1

 

นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์

ครู คศ.1

  

สาวแพรวพรรณณี ชื่นอุรา

ครู คศ.1 

 

นางสาวกมลวรรณ จันทร

ครู คศ.1

นางสาวณฐอร  ครองพงษ์

ครูผู้ช่วย 

   

นางสาวเจนเนตร ประเสริฐวิทย์

ครูผู้ช่วย 

นางสาวรัชนีภรณ์ ทาตัน

ครูผู้ช่วย

นางสาวเต็มรัตน์ เขียวคราม

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th