หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

   

 

นางนิลุบล ไชยชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางนงลักษณ์  สวัสดีวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ 

 

  

 

นางสุภาพร มะลิวงษ์

ครูชำนาญการ

 

 

 

นายภัสดาทร เหล่าวงศ์

ครูชำนาญการ

 

 

 

นางสาววรัญญา ปานทอง

ครู

 

  

 

นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร

ครู

 

  

 

นางธนิดา วงค์อินตา

ครู

 

  

 

นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์

ครู

 

 

 นางสาวแพรวพรรณณี ชื่นอุรา

ครู

 

 

 นางสาวกมลวรรณ จันทร

ครู

 

 

 

นางสาวณฐอร  ครองพงษ์

ครู

 

 

 

นางสาวเจนเนตร ประเสริฐวิทย์

ครู

 

 

 

นางสาวรัชนีภรณ์ ทาตัน

ครู

 

 

 

นางสาวเต็มรัตน์ เขียวคราม

ครู

 

 

 

นางสาวกาญจนา  แสงสุด

ครูผู้ช่วย

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th