หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายวรินทร  ตันติรัตน์
ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

 

นายเชษฐา  กวางทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางผ่องศรี  รื่นถวิล

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี

ครูชำนาญการ

 

นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร

ครู

 

นางสาวเบญจวรรณ  สาริกา

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th