หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศโรงเรียน

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายเชษฐา  กวางทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 
นางผ่องศรี  รื่นถวิล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
ครู คศ.1

นายวรินทร  ตันติรัตน์
ครู คศ.1
 
   

 นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร
ครู คศ.1

 

 นายณพัชรพร รื่นเริง
ครูผู้ช่วย
   

 

คอมพิวเตอร์ 

 

 นางนงนุช  วามะเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 นางณัฎฐยา  รื่นภาคยนตร์
ครู ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ภลัส  คำโตนด
ครูชำนาญการ

 นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
นายธนกร  กระแสร์นุช
ครู คศ.1
นายยศกร  นิ่มจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวศุภรัศมี  บุบผา
ครู คศ.1


นางสาวสุลาวัลย์ แผงศรี

ครู คศ.1

 

นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

     

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th