หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาลี ขุนสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายยุทธนา  ผาสุขธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวจิราพัชร แข็งบุญ

ครูชำนาญการ 

 

 

นายปัญญา จันทร์แจ่ม

ครูชำนาญการ

 

นายทินวัฒน พุ่มบัว

ครูชำนาญการ

 

นางกัลยาณี จันดาวงค์

ครูชำนาญการ

 

 

นายอมฤทธิ์ ยาวศิริ

ครู

 

 

นางสาวณฐริณีย์ หารทา

ครู

 

นางลฎาภา กอแก้วปฐมกุล

ครู

 

 

นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ์

ครู

 

นางชาลิสา อินทรสอน

ครู

  

 

นางกรรนิกา ต่ายตระเวน

ครู

 

 

นายจิตติกร พรมบำรุง

ครู

 

นางสาวยุพยงค์  สมสกุล

ครู 

 

 

นางสาวสุชัญญา  สุรยุทธปรีชา

ครูผู้ช่วย 


 

 

 

นางสายยนต์ พิมพ์จันทร์

พนักงานราชการ

 
     
  คอมพิวเตอร์  
     
     

 

นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด

ครูชำนาญการ

 

 

 

นางนงนุช  วามะเกตุ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

     

 

นางณัฎฐยา  รื่นภาคยนตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวสุลาวัลย์ แผงศรี

ครู

 

 

     

 

นายธนกร  กระแสร์นุช

ครู

 

นางสาวชัชญาภา  ฉัตรทอง

ครู

 

นายยศกร  นิ่มจันทร์

ครู

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th