หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศโรงเรียน

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางอัมรา  พินธะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกล้า  ลานุสัตย์

ครูชำนาญการ

นางสินีนาฎ  สุทธิประทีป

ครูชำนาญการ

นางสาวสายฝน  รามมะเริง

ครู คศ.1

นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา

ครู คศ.1

 นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ

ครู คศ.1

นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ

ครู คศ.1

นางสาวสุธิตา  วิชาธรรม

ครู คศ.1

       

นางสาวสุพัตรา สาจันทึก

ครู คศ.1

นางสาวปิยธิดา เดชจบ

ครู คศ.1

 นางสาวสิริลักษณ์ ซิยัง

ครู คศ.1

นายคมสันต์ ทัพแสง

ครู คศ.1

นายคมสันต์ ทัพแสง

ครูผู้ช่วย

นายวีระเนตร  ขุนต่างตา

ครูผู้ช่วย 

นางสาวศิมาพร ภูโสภา

ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา หล้าชิด

ครูผู้ช่วย 

 

     

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศินี  ใจสุข

ครู ชำนาญการ

 
     

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th