ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัมรา  พินธะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกล้า  ลานุสัตย์ นายอำนาจ  สุตตะ นางสินีนาฎ  สุทธิประทีป
 นายเอกพล  อุโมงค์  นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ  นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา  นางสาวสายฝน  รามมะเริง
       
 นางสาวสุธิตา  วิชาธรรม  นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ    
   
       
   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"