หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางอัมรา  พินธะ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายกล้า  ลานุสัตย์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสินีนาฎ  สุทธิประทีป

ครูชำนาญการ

 

     

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข

ครูชำนาญการ

 

 

นางสาวพรรณวรส  วีรไวยวัฒน์

ครู

 

 

นางสาวสุธิตา  วิชาธรรม

ครู 

 

     

 

นางสาวสุพัตรา สาจันทึก

ครู

 

 

 

นางสาวปิยธิดา เดชจบ

ครู

 

 

 

นางสาวสิริลักษณ์ ซิยัง

ครู

 

 

 

นายคมสันต์ ทัพแสง

ครู

 

 

 

นายปัญญา  ดินไธสง

ครู

 

 

 

นางสาวศิมาพร ภูโสภา

ครู

 

 

   

 

 นางสาววริศรา หล้าชิด

ครู

 

นางเพ็ญพิชชา  รอดพาที

ครูผู้ช่วย 

 

นายธวัชชัย  ไวปัญญา

ครูผู้ช่วย 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th