หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศโรงเรียน

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางรัชนีย์  ถินกลาง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 นางสาวอชิรญา  กองคำ

ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 นางสาวฐาปนี  โพธิเปี้ยศรี

ครู คศ.1

 

นางสาวนงค์นุช  ทองแก้ว

ครู คศ.1

 

 

 นายศุภณัฐปรัชญา  ทำนุ

ครู คศ.1

 

 

นายสิทธิศักดิ์  เต็มใจ

ครู คศ.1

 

 

นายอำนวยชัย  สีสด

ครู คศ.1

 

 

นางสาวสุมิหรา  เวียงนนท์

ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐาวดี เรืองพิมาย

ครู คศ.1

นายศิวชัย  ชุดขุนทด

ครู คศ.1

 

นางสาวประกายเพชร จันทะเลิศ

ครูผู้ช่วย

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th