หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวอชิรญา  กองคำ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 นางรัชนีย์  ถินกลาง

ครูชำนาญการ

 

นางสาวหงส์ฟ้า  นามยศขวา

ครูชำนาญการ

 

 

 นางสาวนงค์นุช  ทองแก้ว

ครู

 

 

 นายศุภณัฐปรัชญา  ทำนุ

ครู

 

 

 นายสิทธิศักดิ์  เต็มใจ

ครู

 

 

นางสาวสุมิหรา  เวียงนนท์

ครู

 

 

นางสาวณัฏฐาวดี เรืองพิมาย

ครู

 

 

 นายศิวชัย  ชุดขุนทด

ครู

 

 

นางสาวประกายเพชร จันทะเลิศ

ครู 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  พวงแก้ว

ครู

 

นางสาวสุพัตรา  วรศักดิ์

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวณัฐริกา  กกกระโทก

ครูผู้ช่วย  

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th